Print

Srinivasa Kalyanam Flyer v3.JPG

Kalyanam Sponsorship Details

 Kalyanam Package   #1   $251 

Annamacharya CD
    Seating behind above section
    Sri Vaari Dupatta
    Blouse Piece
    Ammavari Kumkuma
    Annamacharya CD
    Venkateswara Swamy Pustaka Prasadam
    Sri Vaari Maha Prasadam - Laddu

  Kalyanam Package  #2  $501 

Silver Dollar
    TTD Silver Coin
    Plus all items as a Kalyanam Sponsor - $251
 

  Kalyanam Package   #3  $1,001 

Silver Dollar
    Kalyanam Laddu
    Plus all items as a Kalyanam Sponsor - $501